Test Kategorileri
Testler MEB MEB Görevde Yükselme (GYS) M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular

Soru 4
Sevinçten( ) heyecandan içim içime sığmıyor( ) bağırmak( ) kahkahalar atmak( ) ağlamak istiyorum( )
Bu cümlede ( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

Soru 5
1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi aşağıdakilerden hangisi tarafından ilan edilmiştir?

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?

Soru 7
Türk İdare Sistemi içinde Bakanlık merkez teşkilatında aşağıdaki hiyerarşik kademeler ve birim unvanlarından hangisi bulunmaz?

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardandır?

Soru 11
Doğu Anadolu’da Türk nüfusunun Ermenilerden daha fazla olduğunu kanıtlayan uluslarası belge, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12
Türkiye, 1954 yılına kadar Osmanlı’nın hangi devlete olan dış borcunu ödemiştir?

Soru 13
Yurdumuzda bulunan doğal ve turistik yerler aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

Soru 14
PISA “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” 2012 uygulamasının ülke ortalama sonuçlarına göre tüm alanlarda ilk sırada olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15
Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan ve tarihteki büyük Türk imparatorluklarının sayısını simgeleyen yıldız sayısı kaçtır?

Soru 16
“Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç … saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok … gün içinde hâkim önüne çıkarılır.”
T.C. Anayasası’na göre, “kişi hürriyeti ve güvenliği” ile ilgili olarak yukarıdaki ifadede noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Olağanüstü hâl, sıkıyönetim ve savaş hâlleri hariç)

Soru 17
T.C. Anayasası’na göre adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19
I- Sınıflandırma
II- Kariyer
III- Eşitlik
IV- Liyakat
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkeleri yukarıdakilerden hangileridir?

Soru 22
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanlar, ne kadar süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler?

Soru 23
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadın memura, çoğul gebelik durumunda toplam kaç hafta süreyle analık izni verilir?

Soru 24
“Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıda Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisi açıklanmıştır?

Soru 27
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak” aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevleri arasında tanımlanmıştır?

Soru 28
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir?

Soru 29
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında bulunan uygulama bahçesi kaç dekardan çok olamaz?

Soru 30
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak” görev, yetki ve sorumluluğu kime verilmiştir?

Soru 31
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak” görevi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevlerindendir?

Soru 32
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Talim ve Terbiye Kurulu, Başkan dışında kaç üyeden oluşur?

Soru 34
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre engellilerden, sağlık kurulu raporuyla asgari % kaç oranında engelli olduğu tespit edilenlerin, özel eğitim giderleri Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır?

Soru 35
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili olan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili mercinin, soruşturma izni konusundaki kararı, zorunlu hâllerde yasal süreye ek olarak kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir?

Soru 38
I- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.
II- Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.
III- İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “bilgi edinme başvurusunda istenecek bilgi veya belgenin niteliği” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 39
I- Nüfus yapısı
II- İktisadi şartları
III- Coğrafya durumu
IV- Kamu hizmetlerinin gerekleri
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre Türkiye’nin merkezi idare kuruluşu bakımından il ve ilçelere bölünmesinde yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmıştır?

Soru 40
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “köy adlarının değiştirilmesi”, ilgili vilayetler idare heyetleriyle umumi meclislerinin mütalaaları alındıktan sonra hangi usul ile yapılır?

Soru 41
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 42
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre Kamu Personeli Danışma Kurulu her yıl hangi aylarda toplanır?

Soru 43
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre sendikalara üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok kaç gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır?

Soru 44
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre ihtiyaç hâlinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının ne kadarı kadar, sadece özel okullarda ücretli ders verilebilir?

Soru 45
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre kaç defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin çalışma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir?

Soru 46
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre “eğitim uzmanı” kadrosu için görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan şartlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 47
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç kaç iş günü içinde itiraz edilebilir?

Soru 48
Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik’e göre temel eğitimin süresi kaç günden az ve kaç aydan çok olamaz?

Soru 49
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi öğretmen kadrolarına atama çeşitlerinden değildir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle

İsimsiz 28 Mart 2018 tarihinde saat 02:54'de demiş ki;

Çok teşekkürler emeğinize varolsun

6-9

Facebook Yorumları

Testi İndirAnket

Hangi sınava hazırlanıyorsunuz?
KPSS
YKS-TYT-AYT
LGS
DGS
ALES
Açık Lise
MEB Görevde Yükselme
YDS
İlkokul
Ortaokul
Lise
AÖF - AUZEF - Uzaktan Eğitim
Diğer Sınavlar
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?