Test Kategorileri
Soru 2
Aşağıdaki anayasaların hangisinde ilk kez millî egemenlik ilkesi kabul edilmiştir?

Soru 8
İlk demokrasi yönetimi aşağıdaki toplumlardan hangisinde görülmüştür?

Soru 10
Osmanlı Devleti'nde halk ilk kez seçme - seçilme hakkını hangi yıl kullanmıştır?

Soru 11
Kanun-i Esasî'de “Saltanat ve hilafet hakkı ve makamı Osmanoğulları soyunun en büyük erkek evladına aittir” hükmü vardır. Bu madde, Osmanlı Devleti'nin hangi rejimi taşıdığını göstermektedir?

Soru 12
Kanun-i Esasî'de “Devletin dini İslam'dır. Yasalar dini hükümlere aykırı olamaz” hükmü yer almaktadır. Bu madde, Osmanlı Devleti'nin hangi siyâsî karakteri taşıdığını göstermektedir?

Soru 13
Kanun-ı Esasî'de yasama görevi Âyan Meclisi ve Meclis-i Mebusan'a verilmiştir. Âyan Meclisi'nin üyeleri padişah tarafından ölünceye kadar tayin edilebilecektir. Mebusan Meclisi'nin üyeleri 4 yılda bir yapılan seçimle her elli bin Osmanlı erkeğinin seçeceği milletvekillerinden oluşacaktır. Yürütme yetkisi, padişahın başında bulunduğu Heyet-i Vükela'ya (Bakanlar Kurulu) verilmiştir. Yasa teklifini sadece Heyet-i Vükela yapabilecektir. Heyet-i Vükela'nın başkan ve bakanlarını padişah seçecek ve azledecektir. Padişah, devlet güvenliğini bozduğu gerekçesiyle polis araştırması yaptırabilecek ve suçlu görülen kişileri sürgüne gönderebilecektir. Yukarıdaki hükümlerden yola çıkarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine varamayız?

Soru 16
Demokrasi yönetimlerinde egemenlik hakkı halka aittir. Yöneticiler halk tarafından seçilir. Halk tarafından belirli bir süre için seçilen temsilciler yasaları çıkarır, yasalara uygun olarak ülkeyi yönetir. Halk, beğenmediği temsilcileri bir sonraki seçimde seçmeyebilir. Bu bilgilerde, demokrasi yönetiminin hangi yönü üzerinde durulmuştur?

Soru 17
Bir devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi vardır. Demokratik devletlerde bu üç görev birbirinden ayrı ve bağımsızdır. Buna, güçler ayrılığı ilkesi denilir. Türkiye'de aşağıdaki anayasalardan hangisi ile ilk kez güçler ayrılığı ilkesi kabûl edilmiştir?

Soru 18
I. İnsan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması II. Sosyal, ekonomik ve siyasî hakların korunması III. İnsanların sahip olduğu imkânları geliştirebilmesi IV. Vatandaşların ülke kalkınmasına katkıda bulunması Yukarıda sözü edilen durumlar, kaynağını aşağıdakilerden hangisinden almaktadır?

Soru 20
I. Islahat Fermanı II. Sened-i İttifak III. Tanzimat Fermanı IV. Kanun-i Esasî V. II.Meşrutîyet Yukarıda, ülkemizdeki anayasal adımlar verilmiştir. Kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21
I. II.Abdülhamit'in İstibdat Dönemi II. I.Meşrutîyet Dönemi III. Tanzimat Dönemi IV. II.Meşrutîyet Dönemi Yukarıda, Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecindeki dönemler verilmiştir. Kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22
Yasama ve yürütme organlarının yürütmede toplandığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle



Facebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta




Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?