Test Kategorileri
Testler MEB MEB Görevde Yükselme 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı

Soru 1
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin nasıl yapılacağı aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?

Soru 3
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Soru 6
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre tip şartnamelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye Şartnamelere konulmak üzere ilgili maddede sayılan hususlarla ilgili veya bunlar dışındaki konularda genel esaslar tespit etmeye, aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Soru 9
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. İşlem Dosyasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 11
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % kaçı oranında geçici teminat alınır?

Soru 13
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç kaç işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir?

Soru 14
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ita amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren engeç kaç işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır?

Soru 15
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ihale usullerinden biri değildir?

Soru 16
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren kaç gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır?

Soru 17
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde kaç oranında kesin teminat alınır?

Soru 18
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin yüzde kaçı oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür?

Soru 19
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, kaç yıldan çok olamaz?

Soru 20
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda Kamu yararına çalışan derneklere taşınmaz malların satımı ile ilgili olarak kaç yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde, taşınmaz mal, satış bedeli üzerinden Hazinece geri alınır?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle

Hüseyin 6 Şubat 2018 tarihinde saat 14:02'de demiş ki;

sorular zor vde güzel

14-4

Facebook Yorumları

Testi İndir

Anket

Hangi sınava hazırlanıyorsunuz?
KPSS
YKS-TYT-AYT
LGS
DGS
ALES
Açık Lise
MEB Görevde Yükselme
YDS
İlkokul
Ortaokul
Lise
AÖF - AUZEF - Uzaktan Eğitim
Diğer Sınavlar
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?