KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Soru 3
Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin
hükümlerini anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasını ciddi
bulursa, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.

Tanımı verilen kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Soru 4
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini yargılayamaz?
Soru 6
I. TBMM İçtüzüğünün değiştirilmesi karan
II. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararı
III. Milletvekilliğinin mahkumiyet kararının kesinleşmesi nedeniyle düşürülmesi
IV. Milletvekilliğinin devamsızlık nedeniyle düşürülmesi
V. Hükümete güvenoyu verilmesi kararı

Yukarıda verilen parlamento kararlarından hangisi ya da hangileri Anayasa Mahkemesi denetimine tabi değildir?
Soru 9
Görülmekte olan bir dava sırasında davaya bakmakla yetkili mahkemenin taraflardan birinin savunmasını ciddi bularak uygulanan normun anayasaya aykırılığı kuşkusu nedeniyle davayı erteleyip Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasına ne denir?
Soru 11
I. Siyasi partiler yerli tüzel kişilerden yardım ve bağış kabul edemezler.
II. Siyasi partiler ticaretle uğraşamazlar.
III. Siyasi partiler yabancı gerçek ve tüzel kişilerden yardım ve bağış kabul edemezler.
IV. Siyasi partiler hâzineden yardım ve bağış kabul edemezler.
V. Siyasi partiler Türk vatandaşı gerçek kişilerden yardım ve bağış kabul edemezler.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri siyasi partilerin uymak zorunda oldukları mali yasaklardır?
Soru 14
I. Anayasa Mahkemesi kanunları iptal edebilir ancak yürürlüğünü durduramaz.
II. Anayasa Mahkemesi kanunların hukukiliğini denetleyebilir ancak yerindeliğini denetleyemez,
III. Anayasa Mahkemesi baktığı tüm davaları duruşmasız olarak görür ve karar bağlar.
IV. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararlarına yapılacak itirazların Anayasa Mahkemesi tarafından 15 gün içinde karara bağlanması gereklidir.
V. Somut norm denetiminde Anayasa Mahkemesi'nin denetimini 15 gün İçinde tamamlaması zorunludur.

Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim