KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Vatandaşlık Testleri > Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar Ve Anayasa Hukuku - II

Soru 1
Devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi vardır. Demokratik devletlerde bu üç görevin birbirinden ayrı olması zorunludur. Buna Kuvvetler Ayrılığı ilkesi denilir.
Aşağıdakilerden hangisi, güçler ayrılığı ilkesine aykırıdır?
Soru 2
1839 Tanzimat Fermanı'na göre, mahkemeler açık olacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılamayacaktı.
Tanzimat Fermanı'nın getirdiği bu yenilik, aşağıdaki alanlardan hangisinde şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir?
Soru 4
İlk yazılı Türk anayasası hangi yıl kabul edilmiştir?
Soru 6
Aşağıdaki anayasaların hangisinde ilk kez millî egemenlik ilkesi kabûl edilmiştir?
Soru 12
İlk demokrasi yönetimi aşağıdaki toplumlardan hangisinde görülmüştür?
Soru 14
Osmanlı Devleti'nde halk ilk kez seçme - seçilme hakkını hangi yıl kullanmıştır?
Soru 15
Kanun-i Esasî'de “Saltanat ve hilafet hakkı ve makamı Osmanoğulları soyunun en büyük erkek evladına aittir” hükmü vardır.
Bu madde, Osmanlı Devleti'nin hangi rejimi taşıdığını göstermektedir?
Soru 16
Kanun-i Esasî'de “Devletin dini İslam'dır. Yasalar dini hükümlere aykırı olamaz” hükmü yer almaktadır.
Bu madde, Osmanlı Devleti'nin hangi siyâsî karakteri taşıdığını göstermektedir?
Soru 17
Kanun-ı Esasî'de yasama görevi Âyan Meclisi ve Meclis-i Mebusan'a verilmiştir. Âyan Meclisi'nin üyeleri padişah tarafından ölünceye kadar tayin edilebilecektir. Mebusan Meclisi'nin üyeleri 4 yılda bir yapılan seçimle her elli bin Osmanlı erkeğinin seçeceği milletvekillerinden oluşacaktır. Yürütme yetkisi, padişahın başında bulunduğu Heyet-i Vükela'ya (Bakanlar Kurulu) verilmiştir. Yasa teklifini sadece Heyet-i Vükela yapabilecektir. Heyet-i Vükela'nın başkan ve bakanlarını padişah seçecek ve azledecektir. Padişah, devlet güvenliğini bozduğu gerekçesiyle polis araştırması yaptırabilecek ve suçlu görülen kişileri sürgüne gönderebilecektir.
Yukarıdaki hükümlerden yola çıkarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine varamayız?
Soru 20
Mevcut anayasamıza göre, seçimler sonunda en çok oyu alan siyâsî parti, mecliste çoğunluğu sağlamışsa iktidara gelir.
Bu durum, demokrasi ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim