KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Deneme Sınavları > Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sınıf Yönetimi Deneme Sınavı

Soru 1

Bir öğretmen öğrencilerinin meslek seçimi sürecinde etkili şekilde karar verebilmeleri amacıyla sınıfa alanında uzman bir konuşmacıyı getirir. Bu etkinlik sürecinde uzman kişi konuyla ilgili deneyimlerini akademik gerekçeleriyle bir ders saati süresince aktarır. Süreç esnasında öğrenciler önceden hazırlamış oldukları soruları uzman kişiye sorar bilgi edinirler.

Buna göre öğretmenin dersinde yararlandığı tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Bir öğretmen öğrencilerine siyah cisimlerin ışığı daha çok soğurduğunu göstermek amacıyla onlardan bir deney düzeneği hazırlayıp bu deneyi gerçekleştirmelerini ister.

Buna göre öğretmen dersinde aşağıdaki öğretim ilkelerinden özellikle hangisine yönelik bir etkinlik düzenlemiştir?

Soru 4

Sema Öğretmen, öğretim ortamını öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi becerilerini kullanabilecekleri biçimde çeşitlendirir. Bu şekilde onların kendilerini bütünsel olarak ifade edebileceklerini düşünür. Öğrenciler kendilerine göre düzenlenen ortamlarda, ortamın özelliklerine göre farklı bilgiler ve sonuçlar elde ederler.

Buna göre Sema

Soru 5

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Başak Hanım Dostoyevski'nin kürek mahkumu cezasını çekmek üzere gönderildiği Sibirya'daki kampta yaşanan kesitleri anlatan romanının hangisi olduğunu öğrencilerine sorar. Bir öğrenci "Suç ve Ceza" cevabını verir. Başak Öğretmen de "Hayır. Doğru cevap Ölüler Evinden Notlar olacaktı." der.

Buna göre Başak Öğretmen'in kullandığı dönüt türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Bir öğretmen önceden görevlendirdiği öğrencilerinden sınıfa getirilen yaşanmış bir olayı arkadaşlarının karşısında canlandırmalarını ister. Etkinlik sırasında bazı özgüveni yüksek öğrenciler yaratıcı tavırlar sergiler. Süreç sonunda yapılan canlandırmalar sınıfça değerlendirilir.

Öğretmenin dersinde yararlandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Seda Öğretmen, öğrencilerin öğrenme farklılıklarını dikkate alarak öğretim ortamını düzenlerken öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini dikkate alarak onların planlama sürecinde söz sahibi olmalarını sağlar.

Buna göre Seda Öğretmen'in aktif öğrenmenin özellikle hangi ilkesine uygun davrandığı söylenebilir?

Soru 8

Gamze Öğretmen fen ve teknoloji dersinde öğrencilerine "destek ve hareket sistemi" konusunu aktarmak için onlara "Çocuklar inşaattaki kolonlar nasıl ki binalara destek sağlayıp ayakta tutuyorsa insan iskeleti de bize destek verip bizim ayakta durmamızı sağlar." der.

Buna göre Gamze Öğretmen'in dersinde kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Bir öğretmen öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla onlara konuyla ilgili bir belgesel izletir. Daha sonra öğrencileri iç içe iki daire şeklinde oturtan öğretmen konuyla ilgili içtekilerin dışa, dıştakilerin içe doğru görüş ve düşüncelerini paylaşmalarını ister.

Buna göre öğretmenin dersinde kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

I. Grupla işbirliği içinde çalıştırması

ll. Geçmiş yaşantılarından örnekler verme imkanı tanıması

lll. Analiz, sentez ve değerlendirme gücü kazandırması

IV. Uygulama yapma olanağı sağlaması

V. Öğrencilerin yorum yapması

Yukarıdakilerden hangileri tartışma yönteminin sağladığı faydalardır?

Soru 12
Öğrencinin ilk elden bilgiyi duyu organlarını kullanarak edindiği öğretim yöntemi hangisidir?
Soru 13
Kuşların kanatlarından esinlenerek uçakların kanatlarını yapmada ağırlıklı olarak hangi üst düzey düşünme becerisinin kullanıldığını söylenebilir?
Soru 14

Kimya öğretmeni , öğrencilerinden bir problemin çözümü için hayal güçlerini kullanarak değişik fikirler üretmelerini istemiştir.

Bu örnekteki öğretmen hangi öğretim tekniğini kullanmıştır?

Soru 15

Bir zümre başkanı okula yeni gelen öğretmene fotokopi makinesinin nasıl çalışacağını aşama aşama anlatmak istemektedir.

Zümre başkanının aşağıdaki hangi tekniği kullanması daha işlevsel olur?

Soru 16
"Sokrat Yöntemi" olarak da bilinen tekniğin adı nedir?
Soru 17
Türkçeyi doğru ve etkili kullanma becerisini geliştirmeyi düşünen bir öğretmen aşağıdaki tekniklerden hangisini en az kullanmalıdır?
Soru 19

I. Her öğrenci konusunu sunar. sunu, kamera, video, teyp vb. kayda alınır.

ll. Dersten sonra sunu birlikte izlenir, tartışılır ve değerlendirilir.

lll. Alınan dönütler ışığında dersler yeniden düzenlenir.

IV. Dersler yeniden öğreti lir, kayıt yeniden yapılır ve yeniden değerlendirmeye geçilir.

Yukarıdaki aşamaların gerçekleştiği öğretim tekniği hangisidir?

Soru 21
Bir öğretmenin yaşanmış bir olayı , bir problem durumunu gerçek ortamında gerçekleşiyormuş gibi ortamı yapılandırarak işlemesi ve bu durum üzerinde öğrencilerden durumu çözmelerini istemesi hangi yöntem ya da tekniği kullandığını gösterir?
Soru 22

Ali'nin geniş hayal gücüne sahip olduğu, estetik ve

Soru 23
Aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisi bir problem durumuna odaklanmayı en az derecede sağlayan yaklaşımdır?
Soru 24
Sistem yaklaşımı açısından düzenlenen bir öğretim etkinliği sonucunda gerçek çıktı ile istendik çıktı arasındaki farkın çok büyük olması ne anlama gelir?
Soru 25
Sınıf içi etkinliklerde öğretmenin jest ve mimiklerini kullanmasının en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 26
Yasaların insanlar için öneminin kavratılması istenen bir derste Sosyal Güvenlik Yasasının çıkacağı dönemde sınıfta bu yasanın tartışılması hangi öğretim ilkesine uygun düşmektedir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)
Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim